Baner MIF

Ban CONF

Ban CONF

Помилка
 • XML Parsing Error at 22:65. Error 73: > required

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ ЗА 2015

ПУБЛІКАЦІЇ КОЛЕКТИВУ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ ЗА 2015 рік

 1.    Петришин Л.Б., Петришин М.Л. Эффективность применения фибоначчи-подобных систем счисления. – С. 18 в монографии «Информационные технологи и защити информации в информационно-коммуникационных системах»: Монография / Под ред. В.С.Пономаренко. – Х.: Вид-во ТОВ «Щедра сидиба плюс», Харьков. 2015. – С. 25-40. (-486 с).
 2.   Semankiv Maria Pseudo-random number generator with uniform distribution / Maria Semankiv ,Vladimir Prokopiv // referat, 52 Konferencje Studenckich Kół Naukowych, Kraków, 7 maja 2015. - 316 s.
 3. Борисенко А.А., Петришин Л.Б., Маценко С.М.Телекоммуникационная система передачи информации на основе быстродействующих счетчиков фибоначчи. 25th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2015). Sevastopol, 2015, t.1, pp. –219-220 (3-9р).
 4.   Петришин Л. Б. Полібоначчі методи перетворення форми цифрових повідомлень / Л. Б. Петришин // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.81-82.
 5.        Превисокова Н.В. Алгоритм декодування на основі перетворень матриць систем Ґалуа у завадозахищеному інформаційному обміні / Н.В. Превисокова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 6, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 43–48.
 6.        Петришин Л.Б., Борисенко А.А. Математические основы помехоустойчивого рекурсивного кодирования в телекоммуникационных системах. 25th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2015). Sevastopol, 2015, t.1, pp. –403-404 (3а-66).
 7.        Петришин М. Л. Первинне перетворення форми інформації в негапозиційних системах числення / Петришин М. Л. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.110-111.
 8.        Петришин М.Л., Петришин Л.Б. Метод Монте-Карло чотириквадрантного перетворення форми інформації. Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу”, тези доповідей. Ворохта, 25.02 — 01.03.2015 р. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника», 2015. (-92 с.) – С. 56-57.
 9.        Petryshyn L.B. Theory of digital data processing in the ICT. In monography Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector. Springer International Publishing Switzerland. 2015. – pp. 157-170.
 10.    Превисокова Н.В. Аналіз ефективності ортогональних перетворень в системах функцій Ґалуа, породжених різними векторами / Н.В. Превисокова // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – С. 123–125.
 11.    Петришин М.Л. Аналіз можливості застосування субтрактивно-адитивного методу пфі в двійковій та четвірковій системах числення / Матеріали 12 всеукраїнської конференції студентів та молодих вчених. Одеса -2015- Інформатика, інформаційні системи та технології - с. 93-95.
 12.    Превисокова Н.В. Факторизація матриць дискретних перетворень в системах функцій Ґалуа / Н.В. Превисокова // Обробка сигналів і негаусівських процесів: праці V Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 травня 2015 р.: – Черкаси, 2015. – С. 129–131.
 13.    V.Rovinskiy,O.Yevchuk.,V.Strupa - Method for generating inaudible watermarks for digital media systems //XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka'. 26-27 listopada 2015, Kraków
 14.    Петришин Л. Оптимизация многопроцессорных информационных систем управления с отказами. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków : — [Kraków : s. n.], [2015]. –С. 12. монографія
 15.    Глущенко В.Є. , Петришин М.Л. Формування завадостійкого коду сеансових ключів / Глущенко В.Є. , Петришин М.Л. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C. 172-173.
 16.    Петришин Л.Б. Методи та засоби безпосереднього послідовного А-Ц перетворення в розосереджених мережах інфообміну. Methods and means of the direct sequential A-D transformation in distributed networks. Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи развитку ІТ-індустрії” 17–18 квітня 2015 р. – Х: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. –С.38.
 17.    Kirill Dyhokh, Vitaliy Goryelov. WEB-programming with minimum latency of client-server communication // Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 296.
 18.    Євчук О.В., Ровінський В.А. Використання технології CUDA при реалізації обчислень частотно- часових перетворень / Євчук О.В., Ровінський В.А. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.120-122.
 19.    Семаньків М.В. Підвищення технічних характеристик багатоканальних аналого-цифрових перетворювачів/ Семаньків М.В. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.104-106.
 20.    Yulia Pakaliuk, Vitaliy Goryelov. Automatic licence plate recognition in traffic management systems //Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 311.
 21.    Ровінський В.А., Євчук О.В., Стрілецький Ю.Й / Розширення можливостей діагностування нафтодобувного обладнання за швидкісними характеристиками привідного електродвигуна //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ, 2015. - №1(54).
 22.    Петришин Л., Борисенко А. Пропускная способность каналов связи и распределение инфопотоков в сети. VIII międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem” Szczyrk, 11-13 czerwca 2015 r., WZiI ATH; WZ AGH. Szczyrk, -C. 10. монографія
 23.    Vasyl Petrenii. A mobile android-based application for runner’s landing acceleration monitoring / Vasyl Petrenii, Vitalii Romaniv, Mykhailo Shevchuk, Vitaliy Goryelov // Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 313.
 24.    Vitaliy Khorobchuk, Serhiy Miklush, Yurii Iliash, Image data compression //Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 302
 25.    Петришин Л.Б., Петришин М.Л. Математические основы ПФИ в телеметрических системах. 25th Int. Crimean Conf. “Microwave & Telecommunication Technology” (CriMiCo’2015). Sevastopol, 2015, t.1, pp. –385-386 (3а-57р).
 26.    Anna Dranchuk, Yurii Iliash. Error detection methods in computer networks //Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 294.
 27.    Ізмайлов А., Петришин Л. Аналіз базисів та систем функцій, обґрунтування ефективності застосування трійкових симетричних функцій у цифровій обробці інформації. V Міжнародна міжвузівська школа-семінар «Методи і засоби діагностики в техніці та соціумі» 16 – 19 листопада 2015 року м. Івано-Франківськ
 28.    Ізмайлов А.В. Петришин М.Л. Аналіз динаміки розкладу функцій за базисами та системами функцій. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів “Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” 24.04.2015. [Текст] / за заг. редакцією В.В. Балабіна. – К. : Військовий інститут київського національного університету імені Тараса Шевченко (ВІКНУ), 2015. (– 343 с). –С 82-83.
 29.    Іляш Ю.Ю. Формування стиснутих повідомлень шляхом кодування рівнів квантування / Іляш Ю.Ю. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.100-101.
 30.    Semankiv Maria Comparative characteristics of ADC’s Monte Carlo / Maria Semankiv, Dmytro Dumenchuk // referat, 52 Konferencje Studenckich Kół Naukowych, Kraków, 7 maja 2015. - 295 s.
 31.    Oleh Havryshchuk, Vitaliy Goryelov. Methods for solving assignment problems with heterogeneous restrictions //Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 301.
 32.    Volodymyr Mykytsei, Yurii Iliash. Methods of solving problems in programming contests //Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 310.
 33.    Петришин М.Л., Петришин Л.Б. Аналіз ефективності застосування фібоначчі-подібних методів кодування повідомлень. Системи Обробки Інформації: збірник наукових праць. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба, 2015. Вип. 4(129). – С. 49-58. (-194с).
 34.    Семаньків М.В. Характеристики генератора псевдовипадкових чисел аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло / Семаньків М.В., Гейко О.Я . // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.102-103.
 35.    Paul Gornetsky, Yurii Iliash. Using cloud platform google for education in learning process. //Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 299.
 36.    Горєлов В. О. Надлишковість Фібоначчі-подібних систем кодування / Горєлов В. О. // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.95-96.
 37.    Serhiy Miklush, Vitaliy Khorobchuk, Yurii Iliash. Text data compression //Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Streszczenia referatów, 52 Konferencja studenckich kół naukowych. Pionu hutniczego, s. 306.
 38.    Тацій Р. М. Концепція квазіпохідних як засіб дослідження дискретно-неперервних математичних моделей / Р. М. Тацій, О. О. Власій, Є. В. Остапович // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», Луцьк. – 2015. – № 51. С. 196-207
 39.    Дудка О.М., Власій О.О. Можливості використання FLASH-технологій в освіті /// Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C. 74-76.
 40.    Власій О. О. Особливості розробки програмного забезпечення для початкової та середньої освіти / О. О. Власій, О. М. Дудка, Л. М. Кібірєва // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво'. – Луцьк, 2015. Випуск № 19. – С. 182-189.
 41.    Власій О.О. Математичне та комп’ютерне моделювання нестаціонарних у багатошаровій плиті / Власій О.О. , Кусій М. І. , Стасюк М.Ф . // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: матеріали статей п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2015. – C.210-211.
 42.    Власій О. О. Математичне моделювання дифузії домішки за наявності двох станів у багатокомпонентному середовищі з випадковим прошарком / О. О. Власій, О. Ю. Чернуха // Матеріали Міжнар. наук. конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислю¬вальних методів». – Рівне: РВВ РДГУ, 2015. – С. 41
 43.    Власій О. О. Технології обробки текстової інформації засобами LibreOffice Writer / О. О. Власій. - Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – 48 с.
 44.    Власій О. О. Алгоритми та структури даних: лабораторний практикум / О. О. Власій. - Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – 68 с.
 45.    Власій О. О. Комп’ютерна графіка. Обробка растрових зображень. / О. О. Власій, О. М. Дудка. - Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – 72 с.
Головна > Наукова робота > Публікації > ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ ЗА 2015